Update 30 januari: Fryslân heeft drie toevoegingen gedaan.

De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe hebben (ieder afzonderlijk) een subsidieregeling opengesteld voor het verduurzamen van het landbouwbedrijf. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe installaties en machines om het agrarisch bedrijf verder te verduurzamen.

Onder deze regeling vallen bijvoorbeeld machines voor mechanisch onkruidbestrijding, waterbesparende precisieberegening of de verwerking van compost. Ook kan gekozen worden voor investeringen die bijdragen aan het dierenwelzijn.

subsidiebedragen
De subsidie bestaat uit 40% van de kosten van de investering. De subsidie is minimaal € 40.000 en maximaal € 125.000. Dit betekent een minimale investering van € 100.000.
Voor jonge boeren (tot 40 jaar) is de subsidie 55% (minimale investering dus € 73.000).

aanvraag
De regeling is opengesteld van 22 januari tot en met 12 februari 2024 (17:00 uur).
De aanvragen worden gerangschikt (na sluitingsdatum) op basis van beoordelingscriteria en punten.
Indien de aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt het gemiddelde aantal punten bepaald. Als er voor de investering een vergunning nodig is, moet er een document worden aangeleverd waaruit blijkt dat de vergunningsprocedure is gestart.

meer informatie
Op de website van SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) is meer informatie te vinden en kan deze aangevraagd worden.
Per provincie is de regeling en investeringslijst iets verschillend!

Fryslân

Groningen

Drenthe

De investeringslijst is te vinden in het openstellingsbesluit van de betreffende provincie.

Investeringslijst Fryslân

Investeringslijst Groningen

Investeringslijst Drenthe

Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, neem dan contact met ons op.