Korting bij niet (tijdig) inzaaien vanggewas op zand en löss

Vanaf dit jaar bent u ‘verplicht’ om na de meeste teelten op zand- en lössgrond uiterlijk 1 oktober een vanggewas te telen. Teelt u later of helemaal geen vanggewas dan krijgt u een oplopende korting op de stikstofnorm.  Percelen waarop u een wintergewas teelt zijn vrijgesteld. Het verplichte vanggewas na mais blijft ongewijzigd.

Vanggewas op zand en löss

Zaait u een vanggewas uiterlijk 1 oktober in? Dan heeft u geen korting. Zaait u dit gewas later of niet? Dan krijgt u te maken met een oplopende korting op de stikstofnorm. U krijgt ook een korting als u het vanggewas voor 1 februari vernietigd. Zie onderstaande tabel.

Tabel 1: Oplopende korting op stikstofnorm

Inzaaidatum vanggewas Korting stikstofnorm
2 t/m 14 okt. 5 kg/ha
15 t/m 31 okt. 10 kg/ha
Vanaf 1 nov. 20 kg/ha
Niets ingezaaid 20 kg/ha
Vernietigd voor 1 februari 20 kg/ha

 

Korting op bedrijfsniveau

De korting op de stikstofnorm wordt in het volgende jaar opgelegd. De korting geldt voor uw bedrijf ongeacht of het perceel, waarop het vanggewas niet of te laat is geteeld, nog in gebruik heeft.

Geen korting bij wintergewas

U krijgt geen korting als u een ‘wintergewas’ teelt. Het telen van een vanggewas is dan niet ‘verplicht’.

Melden bij RVO

De inzaaidatum van het vanggewas moet u melden bij RVO. Het is op dit moment nog niet bekend hoe en waar u dit moet melden.