Subsidiabel areaal voor GLB

In het nieuwe GLB zijn, net als voorheen, landbouwgronden waarop u landbouwactiviteiten uitvoert subsidiabel. Nieuw is dat ook sloten en andere landschapselementen subsidiabel zijn. Er gelden wel bepaalde voorwaarden, zoals het feitelijke gebruik of beheer.

Landbouwgrond

Onder subsidiabele landbouwgrond vallen blijvend grasland, bouwland en blijvende teelten. Evenals voorgaande jaren kan dit ook natuurterrein zijn waarop u landbouwactiviteiten uitvoert.

Landschapselementen tellen ook mee

Landschapselementen kunt u ook als subsidiabel areaal meetellen. Hieronder vallen o.a. sloten, heggen/hagen, struwelen, bomengroepen, poelen en natuurvriendelijke oevers.

Voorwaarden

  • U mag subsidiabel areaal meetellen als deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
    • U moet de grond of het landschapselement in gebruik/beheer hebben. De peildatum hiervoor is 15 mei.
    • U hoeft geen eigenaar te zijn, maar u moet wel (schriftelijke) toestemming hebben.
  • Bij landschapselementen is het van belang dat u daadwerkelijk het beheer uitvoert (bijv. sloten vegen).
  • Uw landschapselementen moeten aangrenzend aan landbouwareaal liggen.
  • De meeste landschapselementen moeten aan bepaalde afmetingen voldoen. Zie hiervoor de site van RVO.