Geen gebruiksruimte bufferstroken en niet-productieve grond

Bufferstroken tellen ook in 2023 (toch) niet mee voor de mestplaatsingsruimte op uw bedrijf. Dit geldt ook voor gronden waarop, vanuit het GLB, geen productie is toegestaan. Dit is van belang voor uw gebruiksnormenberekening en uw mestverwerkingsplicht.

Geen mestplaatsingsruimte op verplichte bufferstroken

Op basis van de derogatiebeschikking is Nederland verplicht om de bufferstroken per direct in te voeren. Dit betekent o.a. dat de bufferstroken vanaf 2023 niet meetellen voor uw mestplaatsingsruimte (gebruiksruimte).

Gronden zonder bemesting en productie

Op niet-productieve gronden (GLB) is bemesting en productie niet toegestaan. Ook mag u deze gronden niet meetellen voor de gebruiksruimte op uw bedrijf. Dit geldt voor gronden die u inzet voor de verplichting van 4% niet-productief areaal. Daarnaast geldt dit ook voor de gronden met eco-activiteiten waarop productie en bemesting (incl. weiden) niet is toegestaan.

2023: 4%-eis alleen bij eco-regeling en ANLb

In 2023 hoeft u alleen rekening te houden met de eis van 4% niet-productief areaal als u de eco-activiteiten ‘groene braak’ en/of ‘kruidenrijke bufferstrook’ inzet als eco-activiteit. Daarnaast kan dit spelen bij deelname aan het ANLb.