Stikstofnorm melkkoeien: biologisch nu gelijk aan gangbaar

Heeft u biologische melkkoeien? Vanaf 2023 moet u de stikstofproductie van uw melkkoeien anders bepalen. De stikstofproductienorm wordt gelijk gesteld aan de norm voor gangbaar gehouden melkkoeien. Voor uw jongvee gelden nog wel andere stikstofnormen.

Normen sinds 1 januari gelijk

Eerder zijn de fosfaatnorm en de mestproductie voor biologische melkkoeien al gelijk getrokken aan gangbare melkkoeien. De normen voor uw biologische jongvee blijven ongewijzigd.

Vanaf 2023 bepaalt u de norm aan de hand van de gemiddelde melkproductie per koe en het gemiddelde ureumgehalte. Er gelden verschillende normen voor drijfmest en vaste mest. U kunt de normen bepalen aan de hand van Tabel 6 Stikstof en fosfaat per melkkoe.

Gevolgen afhankelijk van melkproductie

Wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf hangt af van de hoogte van de melkproductie en het ureumgehalte op uw bedrijf. In de meeste gevallen is (iets) meer mestplaatsingsruimte nodig of moet meer mest afgevoerd worden.