Grasoogst voor mais op zand- en lössgrond mag voor 15 maart bemest worden

U mag, zoals eerder aangegeven, vanaf 2021 alleen mais telen op zand- en lössgrond, indien u het perceel heeft aangemeld bij RVO. Op deze verplicht gemelde percelen mag u pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. De uitgestelde uitrijdatum geldt alleen voor bouwland. Teelt u voor de mais nog gras? U mag de grassnede vanaf 16 februari bemesten.

Uitgestelde uitrijdatum bouwland

U bent verplicht alle maispercelen op zand- en lössgrond te melden bij RVO. Op deze percelen mag u pas vanaf 15 maart drijfmest (en/of vloeibaar zuiveringsslib) gebruiken als het perceel bouwland is.

Grassnede bemesten toegestaan

Is het perceel waarop u mais wilt gaan telen nog grasland en wilt u voor de mais nog een snede gras winnen? Dan mag u het grasland vanaf 16 februari bemesten. U moet de bemesting dan wel voor het maaien/beweiden hebben uitgereden.

Grasoogst van groenbemester

Heeft u vorig jaar na de hoofdteelt, bijvoorbeeld mais of aardappelen, gras als vanggewas/groenbemester ingezaaid en u gaat dit jaar voor de mais hiervan nog een grassnede oogsten/beweiden? Dan mag u dit ook vanaf 16 februari bemesten. U moet in deze situatie de bemesting voor het maaien/beweiden uitvoeren.

Vaste mest vanaf 1 februari

U mag, net als voorheen, vaste mest op zowel bouw- als grasland vanaf 1 februari uitrijden. Voor het uitrijden van vaste mest is de uitrijperiode niet aangepast.