Gegevens Pas-melders uiterlijk 30 april 2021 aanleveren

Heeft u in het verleden een PAS-melding gedaan dan kunt u deze wellicht omzetten in een natuurvergunning. Lever dan uiterlijk 30 april 2021 de benodigde gegevens in bij uw provincie. Onderneem op tijd actie. Het is zo eind april.

PAS-melding

Uw PAS-melding is door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 niet meer rechtsgeldig. De minister heeft echter toegezegd, dat PAS-meldingen waarvan de activiteiten op 29 mei reeds waren gerealiseerd omgezet zullen worden in een natuurvergunning. Dit geldt ook voor activiteiten die toen nog niet waren gerealiseerd, maar waarvoor wel aantoonbare, onomkeerbare stappen zijn gezet.

Indienen verzoek

Als PAS-melder moest u uiterlijk 1 oktober 2020 aangeven dat u uw PAS-melding om wilde zetten in een natuurvergunning. Heeft u zich tijdig gemeld? Dan heeft u als het goed is nu ook een brief gekregen, waarin staat dat u uiterlijk 30 april 2021 de benodigde aanvullende informatie moet inleveren.

Benodigde gegevens

Voor de vergunningaanvraag moeten o.a. de AERIUS-berekeningen worden overlegd van de referentiesituatie en de gewenste situatie. Daarnaast moeten bewijsstukken worden aangeleverd waaruit blijkt, dat u aan alle voorwaarden voldoet.

Indienen bij RVO

De benodigde gegevens dienen uiterlijk 30 april 2021 via mijn.rvo.nl te worden doorgegeven.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de site van ‘Aanpak Stikstof’ en de site van ‘Bij12’.