Einduitspraak pacht en fosfaatrechten

Bent u pachter en heeft u fosfaatrechten? Dan is de kans reëel dat de verpachter aanspraak kan maken op (een deel van) de fosfaatrechten. Dit speelt met name als, op 2 juli 2015, sprake was een langdurige pacht van een bepaalde oppervlakte grond en/of gebouwen.

Rechten voor verpachter

In een specifieke zaak heeft de rechter geoordeeld dat in bepaalde situaties de verpachter, bij beëindiging van de pacht, aanspraak kan maken op uw fosfaatrechten. Dit kan, volgens de rechter, in de volgende situatie het geval zijn:

  • U had op 2 juli 2015 een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst, die bij aangaan 12 jaar of langer duurt.
  • U pacht een hoeve of minimaal 15 ha grond of een gebouw dat specifiek is ingericht voor de melkveehouderij.

Verdeling fosfaatrechten

Voldoet uw situatie aan bovenstaande voorwaarden, dan is het uitgangspunt van de rechter dat uw fosfaatrechten voor 50% toegekend kunnen worden aan de gebouwen en 50% aan de grond die u op 2 juli 2015 in gebruik had voor het houden van melkvee. De rechten worden naar rato verdeeld over pacht en eigendom.

Rechten overdragen?

Indien de verpachter aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten dan moet u deze fosfaatrechten overdragen naar de verpachter. Uiteraard kunt u ook andere afspraken maken bijvoorbeeld om de overdrachtskorting te voorkomen.

Vergoeding

De verpachter dient vervolgens 50% van de marktwaarde van de over te dragen fosfaatrechten aan u te vergoeden.

Geen uitspraak andere situaties

De rechter heeft geen uitspraak gedaan over diverse andere situaties. Bijvoorbeeld als u meer dan 15 ha pacht, maar dit een relatief klein deel is van uw totale oppervlakte grond. Of u bent, naast het gepachte, met uw bedrijf (flink) gegroeid door investeringen in gebouwen, grond en/of melkquotum.

Uitspraak definitief?

De kans is aanwezig dat tegen bovengenoemde zaak cassatie wordt ingesteld. Daarnaast is het de verwachting dat nog vele specifieke zaken zullen volgen. Op dit moment dient u echter rekening te houden met het huidige oordeel van de rechter.