Nieuwe fosfaatklassen en fosfaatnormen per 2020

Vanaf 1 januari 2020 krijgt u vrijwel zeker te maken met wijzigingen van de fosfaatklassen en de fosfaatgebruiksnormen. De normen van gronden met de fosfaatklasse ‘hoog’ dalen. De andere normen blijven gelijk of gaan stijgen.

Lagere norm voor hoge fosfaatklasse

Zoals reeds is aangekondigd in het 6e Actieprogramma zullen per 2020 de fosfaatgebruiksnormen worden aangepast. Daarnaast wordt een nieuwe klasse ‘ruim’ toegevoegd. In onderstaande tabel kunt u de nieuwe klasse-indeling met de nieuwe normen zien.

Tabel 1. Voorgestelde indeling fosfaatklassen en fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020

1 De norm tussen haakjes is de norm van 2019.

 

Heeft u grond in de fosfaatklasse ‘hoog’? Dan krijgt u te maken met een lagere fosfaatruimte. Heeft u voor die percelen nog geen grondmonsters? Wellicht is het interessant om deze grond te laten bemonsteren. Wanneer u hiermee aantoont dat uw grond in een andere klasse valt dan scheelt u dat aanzienlijk aan fosfaatruimte.

Hogere norm op bouwland?

Heeft u bouwland die in de hoge fosfaatklasse vallen? Dan mag u vanaf 2020 de norm met 5 kg per hectare verhogen, indien u op de desbetreffende percelen ten minste 20 kg fosfaat per hectare toedient, afkomstig van één of meer van de volgende mestsoorten:

  • Strorijke vaste mest van rundvee, varkens, schapen, geiten of paarden.
  • Dikke fractie van meststoffen van rundvee.
  • Champost
  • Gft-compost.
  • Groencompost

Uit uw administratie moet blijken, dat u deze bemesting op de desbetreffende percelen heeft uitgevoerd.

Opbrengstafhankelijke norm verdwijnt

De equivalente maatregel ‘opbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen’ vervalt per 2020.

Nog ontwerp

De hierboven genoemde normen zijn in een ontwerpregeling bekendgemaakt. Het is daarmee nog niet definitief. De verwachting is echter dat deze aanpassingen ongewijzigd worden doorgevoerd.